Tuyển sinh vào trường THPT chuyện Lương Thế Vinh In
Thứ tư, 03 Tháng 4 2013 14:21

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 580/ SGDĐT- GDTrH

V/v  thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2013 - 2014

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Đồng Nai, ngày 02 tháng 4  năm 2013

 

Kính gửi: 

               - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã  và thành phố;

  - Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.

 

          Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.           

          Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Thực hiện công văn số 2014/UBND–VX ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013–2014. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh năm học 2013-2014 như sau:

 Năm học 2013-2014 tuyển sinh các lớp 10 chuyên Ngữ văn, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và một số lớp không chuyên vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trên phạm vi toàn tỉnh.

1. Đối tượng dự thi.

- Học sinh có cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Độ tuổi được thực hiện theo Điều 37, Chương V trong Điều lệ của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

       -  Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.      

-  Học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.

2. Điều kiện dự thi

Học sinh lớp 9 năm học 201-2013 có đủ các điều kiện sau sẽ được dự thi:

          a/ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.

          b/ Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

          c/  Mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi một lớp chuyên.

3. Hồ sơ dự thi gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu do trường chuyên Lương Thế Vinh phát hành).

- Bản sao phiếu kết quả rèn luyện học tập 4 năm bậc THCS (không cần công chứng). Khi đi nộp phải mang các bản chánh để bộ phận nhận hồ sơ kiểm tra.

- Ảnh 3x4 làm thẻ dự thi (2 ảnh).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/5/2013 đến 25/5/2013 tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Hồ sơ nào không đủ điều kiện dự thi sẽ không nhận.

4.     Môn thi, chương trình thi

          Học sinh dự tuyển, dự thi 04 môn gồm:

- Ba môn chung (môn mặt bằng) Ngữ văn: 120 phút, Toán: 120 phút; Tiếng Anh: 60 phút

- Một môn chuyên: 150 phút.

Học sinh thi vào chuyên Tin học thi môn chuyên là môn Toán.

          Chương trình thi: Môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chung: Toàn cấp THCS, chủ yếu ở lớp 9; Môn chuyên: Toàn cấp THCS.

5.     Lịch thi

- Ngày 10/6/2013: 08 giờ 00 tập trung học sinh phổ biến nội qui, coi danh sách phòng thi, hội đồng coi thi họp chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 11/6/2013:

                   Buổi sáng:

                   + 07 giờ 15’: Tập trung học sinh khai mạc kỳ thi.

                   + 07 giờ 45’: Mở đề thi Văn chung.

+ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Thi môn Văn chung.

                   Buổi chiều:

                   13 giờ 45’: Mở đề thi Toán chung.

                   14 giờ 00’ đến 16 giờ 00’: Thi môn Toán chung.

- Ngày 12/6/2013:

                   Buổi sáng:

                    + 07 giờ 45’: Mở đề thi Tiếng Anh chung.

+ 08 giờ 00’ đến 09 giờ 00’: Thi môn Tiếng Anh chung.

Buổi chiều:

+ 13 giờ 45’: Mở đề thi môn chuyên.

+ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’: Thi môn chuyên.

                   + 17 giờ 00’: Tổng kết Hội đồng coi thi và chuyển bài thi về Hội đồng chấm thi tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

6.     Điểm xét tuyển sinh

a/ Hệ số điểm thi: Điểm thi 3 môn Văn , Toán, Tiếng Anh chung hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

b/ Điểm xét tuyển:

- Vào lớp 10 chuyên  =  tổng điểm các bài thi (đã tính hệ số).

          - Vào lớp 10 không chuyên = tổng điểm các bài thi (môn chung + môn chuyên) tất cả đều tính hệ số 1.

7.     Nguyên tắc xét tuyển

          a/ Điều kiện xét tuyển: Những học sinh có đủ điều kiện dự thi, có đủ 4 bài thi, không vi phạm qui chế thi và tất cả các bài thi đạt điểm lớn hơn 2.

b/ Thứ tự xét tuyển: Xét tuyển theo tổng điểm tuyển sinh từ cao đến thấp, trường hợp tổng số điểm bằng nhau, xét tiếp xếp loại hạnh kiểm năm học lớp 9.

8. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo giao trường THPT chuyên Lương Thế Vinh nghiên cứu Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên lập phương án tuyển bổ sung vào lớp chuyên trình về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/4/2013.

          Nhận được thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi trong giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liện hệ Sở GDĐT Đồng Nai (qua phòng GDTrH) để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Ban Giám đốc Sở GDĐT;

-     Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC

                     PHÓ GIÁM ĐỐC

                  

                              ( đã ký )

 

                         Nguyễn Thiệp

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 12 Tháng 4 2013 08:08